Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic presenterar delårsrapport Q2 2023

Hexatronic presenterar delårsrapport Q2 2023

Hexatronic Group AB aug 15, 2023

Hexatronic presenterar delårsrapport Q2 2023

Läs hela rapporten här.

Telefonkonferens on-demand: Delårsrapport Q2, 2023 (ENG)

Ladda ner presentationsmaterial: Delårsrapport Q2, 2023 (ENG)

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 2 258 MSEK (1 662). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent.
 • EBITA ökade med 45 procent till 405 MSEK (278), motsvarande en EBITA-marginal om 17,9 procent (16,8).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 43 procent till 377 MSEK (264), motsvarande en rörelsemarginal om 16,7 procent (15,9).
 • Nettoresultatet ökade med 37 procent till 259 MSEK (189).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,27 SEK (0,93).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 348 MSEK (176).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Hexatronic tecknade avtal med ny nätverksoperatör i USA till ett värde om 20 MUSD.
 • Hexatronic ingick avtal om förvärv av Fibron, en ledande OEM-tillverkare inom elektrooptiska kablar för tuffa miljöer, och stärker bolagets position på marknaden för Harsh Environment.
 • Hexatronic initierade och avslutade återköpsprogram av egna aktier med stöd från bemyndigandet från
  årsstämman den 9 maj 2023. Inom ramen för programmet återköptes samtliga 1 200 000 egna stamaktier.
 • Hexatronic initierade aktiesparprogram (LTIP 2023) som antogs av årsstämman den 9 maj 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om Q2, 2023

VD har ordet

Fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet och kassaflöde.
Hexatronic fortsatte att växa under det andra kvartalet. Försäljningen växte med 36 procent, varav 7 procent organiskt. Vidare växte EBITA-marginalen till 17,9 procent, vilket överstiger våra långsiktiga mål om minst 20 procent försäljningstillväxt och med en EBITAmarginal om 15–17 procent. Samtidigt utvecklades kassaflödet från den löpande verksamheten positivt som en följd av att vi minskat våra lager, och ökade till 348 MSEK i kvartalet.

Nordamerika fortsatte att utvecklas väl och nådde en försäljningstillväxt om 58 procent drivet av vår duktförsäljning i Blue Diamond Industries samt försäljningen av våra FTTH-system i USA och Kanada. Fabriken i Clinton, South Carolina ökar successivt sin produktion och bedöms som tidigare vara i full drift under senare delen av kvartal tre. Investeringen i en fjärde duktfabrik i Ogden, Utah löper på enligt plan och produktionen bedöms starta upp i början av kvartal tre nästa år.

Under kvartalet presenterade president Joe Biden starten av Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD) programmet i USA, en del av Infrastructure Investment & Jobs Act (IIJA) som antogs i November 2021. Det är en federal satsning om 42,5 miljarder USD med syfte att tillhandahålla en bredbandsanslutning med hög hastighet i områden som saknar eller har dålig bredbandanslutning. Bedömningen är att dessa stöd kommer börja få effekt under 2024. Samtidigt bedömer vi att IIJA kommer att ha en positiv effekt på efterfrågan på dukt i USA under de kommande 7–8 åren.

Även Europa exklusive Sverige utvecklades väl med en tillväxt om 47 procent främst drivet av tillväxt i Storbritannien och Tyskland.

Försäljningen i Sverige minskade med 28 procent som en naturlig följd av ett par större sjökabelprojekt som levererades under det andra kvartalet föregående år och påverkar jämförelsen. Underliggande marknad var stabil.

Försäljningen i APAC växte med 7 procent vilket främst är ett resultat av förvärvet av KNET som konsoliderades från och med den 1 december 2022.

En ökad efterfrågan samt att pandemin och kriget i Ukraina skapade stora problem i försörjningskedjorna innebar att många kunder säkrade sina behov genom att lägga order med längre framförhållning. Vi har under de senaste åren sett vår orderbok öka från ca två månaders försäljning till ca fem månaders försäljning under 2022. Idag när försörjningskedjor fungerar normalt ser vi ett ändrat kundbeteende. I kvartal två har vi en orderbok som är ca tre månaders försäljning och vi förväntar oss att den under året minskar till ca två månaders försäljning som var normalt före pandemin. Framförallt det normaliserade kundbeteendet men också till viss del en svagare marknad, innebar en negativ organisk tillväxt av orderboken om 29 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I linje med vårt fokus förbättrades kassaflödet under kvartalet. En förbättrad lönsamhet samt ett aktivt arbete med att minska våra lager innebar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 348 MSEK. Vi har fortsatt fokus på att minska våra lager under det andra halvåret.

Under kvartalet ingick vi ett bindande avtal att förvärva Fibron i Storbritannien. Fibron producerar, liksom Rochester Cable, elektrooptiska kablar för krävande miljöer och kommer ingå i vårt affärsområde Harsh Environment (fiberoptiska lösningar för krävande miljöer) och stärker vår position inom Harsh Environment och bidrar med ytterligare diversifiering. Vi ser även flera synergier med Rochester Cable genom bland annat kompletterande produktionsförmåga, förbättrad nyttjandegrad och utökad anbudsförmåga.

Under kvartalet noterade vi att tillväxten i flera av våra geografiska marknader där vi är verksamma har påverkats av ökade räntor och inflation vilket medfört, att kunder varit mer avvaktande i sina investeringsbeslut. Vår bedömning är därmed att flera av marknaderna under det andra halvåret kommer ha en svag eller ingen tillväxt. Den lägre tillväxttakten bedömer vi är temporär då det finns betydande strukturellt behov av att bygga ut och förstärka kommunikationsnäten i många länder. Genom vår geografiska spridning, vår diversifiering och de förvärv vi genomfört är vi väl positionerade att fortsätta växa under det andra halvåret om än i en lägre takt än under det första halvåret.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2023 kl. 07.00 CEST

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?