Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investors / Investera i Hexatronic
Close-up of vibrant, illuminated fiber optiv wires glowing in different colors against a dark background.

Investera i Hexatronic

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden.

Hexatronic VD Henrik Larsson Lyon

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group

"På våra strategiska nyckelmarknader drar vi nytta av den strukturella efterfrågan på fiberoptisk infrastruktur. Låg penetrationsgrad och högt antal hushåll tyder på fortsatt stor potential. Genom strategiska förvärv och unika systemerbjudanden säkerställer vi fortsatt tillväxt och lönsamhet."

 

Hexatronic Group
i siffror

Siffror per 31 mars 2024.
Nettoomsättning, R12 (MSEK)
7817
Årlig tillväxt, R12
7 %
Bolag
37
Medarbetare
1991

Hexatronic som investering

Fortsatt stor potential på strategiska nyckelmarknader

Det finns ett strukturellt behov av fiberoptisk infrastruktur på Hexatronics strategiska nyckelmarknader där anslutningsnivåerna fortfarande är relativt är låga. Anslutningsgraden i Tyskland (10 procent), Storbritannien (17 procent) och USA (24 procent) indikerar en bibehållen marknadspotential framöver.

Samtidigt är antalet hushåll på dessa marknader betydligt högre än i Sverige, som anses vara en mer mogen marknad med en anslutningsgrad på cirka 70 procent. Tyskland har mer än 9 gånger så många hushåll som Sverige, Storbritannien har 6 gånger så många och USA har 27 gånger så många. Enligt FTTH Council Europe och RVA:s prognoser förväntas 120 miljoner hushåll i Tyskland, Storbritannien och USA ha tillgång till fiberoptisk anslutning år 2028.

På Hexatronics strategiska tillväxtmarknader finns även flera statliga initiativ som förväntas stödja en fortsatt utbyggnad av fiberoptisk infrastruktur under de kommande åren.

Bevisad förmåga att växa med lönsamhet

Hexatronic har framgångsrikt genererat organisk tillväxt över tid. Tillväxten är driven av strategiska investeringar i produktionskapacitet och ett unikt systemerbjudande, men även av framgångsrika partnerskap med kunder och tillhandahållande av tilläggstjänster som fältsupport och utbildning. Genom förvärv har bolaget etablerat sig i nya och växande geografiska marknader, förvärvat lokal produktion och produkterbjudanden samt etablerat viktiga nätverk inom nya tillväxtområden.

Som ett bevis på bolagets tillväxtprofil och genomtänkta strategi för kapitalallokering har Hexatronic under de senaste fem åren:

  • Ökat sina intäkter i genomsnitt med 39 procent per år.
  • Ökat EBITA i genomsnitt med 61 procent per år och uppnått en EBITA-marginal om 15,1 procent för helåret 2023.
  • Ökat vinsten per aktie efter utspädning med 68 procent på årsbasis.

Ett unikt systemerbjudande inom Fiber Solutions

Hexatronic erbjuder ett unikt systemerbjudande till kunderna. Erbjudandet innebär betydande konkurrensfördelar för Hexatronic eftersom bolaget tillhandahåller hela det produktsortiment som kunderna behöver, vilket skapar effektivitet i utbyggnaden men också stöd genom hela processen från design till installation.

Genom egen produktutveckling och produktion får Hexatronic ännu större produktkunskap och säkerställer såväl kvalitet som kompatibilitet. Hexatronic tillhandahåller även utbildning, certifiering och fältsupport. För kunderna innebär detta lägsta möjliga totala ägandekostnad (total cost of ownership, "TCO") och för Hexatronic ger det konkurrensfördelar som möjliggör en högre prissättning.

Detta har skapat en stark position för Hexatronic på företagets strategiska marknader som sträcker sig över Europa, Nordamerika och APAC.

Expansion inom nya affärsområden ger ytterligare tillväxtmöjligheter och diversifiering

I takt med den ökande användningen av fiber för olika applikationer har Hexatronic expanderat sin verksamhet till nya strategiska områden: Harsh Environment, Data Center och Wireless.

Genom att expandera till nya affärsområden kan Hexatronic möta efterfrågan från nya målgrupper och segment, ta sig in på nya marknader och skapa ytterligare tillväxtpotential samtidigt som bolagets intäktsbas diversifieras och motståndskraften stärks.

Dessutom ger detta en alltmer differentierad omsättning, där Fiber Solutions stod för cirka två tredjedelar av omsättningen under det fjärde kvartalet 2023 och de andra tillväxtområdena stod för en tredjedel.

Koncernövergripande stöd möjliggör förbättrad operativ och hållbar effektivitet

Hexatronic består av 37 operativa bolag med totalt cirka 2 000 anställda. De operativa enheterna ingår som utgångspunkt under varumärket Hexatronic, men lokala varumärken kan behållas där det är strategiskt relevant. Detta skapar en effektiv, decentraliserad modell med en stark marknadsstrategi.

Samtidigt arbetar företaget för att uppnå operativ excellens genom att samordna inköp och produktion för att uppnå skalfördelar och de bästa möjliga produkterna. Dessutom strömlinjeformas processer och arbetsflöden genom en gemensam översikt och plattform för digitalisering.

Hexatronic har också en omfattande agenda för hållbarhet och vi har anslutit oss till Science Based Targets-initiativet ("SBTi"), vilket innebär att alla företagets operativa enheter arbetar enligt samma agenda för att stödja en hållbar utveckling för koncernen.

Strategiska förvärv för att förbättra den geografiska förankringen, expandera affärsområden och stärka erbjudandet

Hexatronic har uppvisat en framgångsrik förvärvsstrategi som syftar till att utöka det geografiska avtrycket, komma in på nya affärsområden, förbättra produktutbudet och öka den lokala produktionskapaciteten.

Under de senaste fem åren har företaget slutfört 20 förvärv, som genererat:

  • Expansion till nio nya geografiska marknader
  • Intäkter från nya affärsområden motsvarande nästan en tredjedel av koncernens omsättning under fjärde kvartalet.

Genom dessa förvärv har bolaget också väsentligt stärkt sin produktionskapacitet och skapat skalfördelar som visar sig i en marginalutveckling från 7,4 procent EBITA-marginal 2019 till 15,1 procent 2023.

Vidare har nya förvärv adderat till koncernens produktutbud och därmed främjat den långsiktiga konkurrenskraften.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?