Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investerare / Bolagsstyrning
Urban_Stock_Gbg_jonas-jacobsson-20qv9cTILhU-unsplash_web

Bolagsstyrning

Hexatronic Group AB (publ) har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och är moderbolag i Hexatronic-koncernen. Hexatronic Group AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Hexatronic Group har cirka 40 operativa dotterbolag i Europa, Nordamerika, Oceanien och Asien. För Hexatronic Group är god bolagsstyrning grundläggande.

Bolagsstyrning på Hexatronic

Hexatronics bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, särskilt aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra tillämpliga lagar, förordningar och rekommendationer samt bolagsordningen, interna styrdokument och policyer.

Årsstämman är Hexatronics högsta beslutande organ och är det forum där Hexatronics aktieägare utövar sitt inflytande. 

Valberedningen ska tillvarata samtliga aktieägares intressen och bereda förslag till årsstämman avseende ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Den externa revisorn utses av årsstämman och granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Styrelsen övervakar på uppdrag av Hexatronics ägare förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen leds av styrelseordförande Magnus Nicolin. För att ytterligare förbättra styrelsens arbete har styrelsen inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Styrelsen utser verkställande direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen av koncernen. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD framgår av den arbetsordning och VD-instruktion som fastställs av styrelsen varje år.

Interna policyer och instruktioner utgör viktiga styrdokument i alla delar av bolaget och tydliggör ansvarsförhållanden inom områden som compliance och risk.

Syftet med Hexatronic Groups bolagsstyrning är att skapa en god beslutsordning och en korrekt ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen, i syfte att driva tillväxt och god bolagsstyrning.

Bolagsstruktur

Hexatronic-Group-bolagsstruktur_AR-23

Revisionskommitté

Revisionsutskottet ansvarar för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering. Vidare ska revisionsutskottet hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, fortlöpande träffa bolagets revisor, granska revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsinsatsen samt biträda valberedningen med förslag till revisor och arvodering av denna. 

Hexatronic Groups revisionsutskott består av Helena Holmgren (ordförande), Jaakko Kivinen och Linda Hernström.

Ersättningskommittén

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottets uppgifter består huvudsakligen av att bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen inför styrelsebeslut samt att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Utskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Hexatronic Groups ersättningsutskott består av Magnus Nicolin (ordförande), Diego Anderson och Åsa Sundberg.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?