Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investerare / Valberedning

Valberedning

Hexatronics valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämma, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall att styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Valberedning inför årsstämma 2024

I enlighet med beslut vid årsstämman den 9 maj 2023 ska Hexatronics valberedning bestå av fyra ledamöter utsedda av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2023 som önskar bli representerade; styrelseordföranden i Hexatronic Group ska ingå som adjungerad ledamot.

Valberedningen har utsetts enligt följande:

  • Mark Shay, representerar Accendo Capital, ordförande i valberedningen
  • Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
  • Oscar Bergman, representerar Swedbank Robur
  • Angelica Hanson, representerar AMF Pension & Fonder
  • Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Relaterade dokument

Principer för utseende av valberedningen 2024

Pressmeddelande angående Valberedningen

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?