Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic presenterar delårsrapport Q1, 2024

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1, 2024

Hexatronic Group AB apr 26, 2024

Läs hela delårsrapporten för Q1, 2024 här.

Telefonkonferens on demand (endast tillgänglig på engelska)

Ladda ner presentationsmaterial (endast tillgänglig på engelska)

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1, 2024

Första kvartalet (1 januari – 31 mars 2024)

  • Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 1 782 MSEK (2 115). Omsättningen minskade organiskt med 27 procent.
  • EBITA minskade med 54 procent till 168 MSEK (365), motsvarande en EBITA-marginal om 9,4 procent (17,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 59 procent till 138 MSEK (340), motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 procent (16,1).
  • Nettoresultatet minskade med 73 procent till 61 MSEK (224).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (1,09).
  • Skuldsättning (nettoskuld/ EBITDA (proforma), R12) uppgick till 2,0 ggr, jämfört med 1,7 per 31 december 2023.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 270 MSEK (28).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.
  • Hexatronic slår samman de två helägda svenska dotterbolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems och Hexatronic Fiberoptic, och bildar Hexatronic Sverige. Sammanslagningen är i linje med Hexatronics strategi att ha ett starkt lokalt fiber-till-hemmet bolag i våra utvalda marknader.
  • Hexatronics valberedning har informerat bolaget att de har för avsikt att föreslå att Magnus Nicolin ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman den 7 maj 2024. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Hexatronic meddelar förändringar i bolagets koncernledning. Jakob Skov, Head of focus area Harsh Environment, blir från och med april 2024 en del av bolagets koncernledning och i juni 2024 tillträder Pernilla Grennfelt i en ny roll som Head of Investor Relations och kommer då också att ingå i bolagets koncernledning.


Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om
koncernens Delårsrapport Q1, 2024

Intervju på engelska, med engelsk textning.

 

VD har ordet

Under första kvartalet hade vi ett fortsatt starkt operativt kassaflöde uppgående till 270 MSEK, jämfört med 28 MSEK motsvarande period föregående år, primärt drivet av fortsatt lageroptimering enligt strategin. Som tidigare kommunicerat är marknaden inom Fiber Solutions negativt påverkad av höga finansieringskostnader, kostnadsinflation och höga lagernivåer i vissa geografiska marknader. Kombinerat med ett mycket starkt första kvartal i fjol innebar det för koncernen som helhet en negativ tillväxt första kvartalet uppgående till 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol och 4 procent jämfört med föregående kvartal. Våra nya fokusområden Harsh Environment och Data Center kompenserade delvis nedgången inom Fiber Solutions och börjar utgöra en alltmer relevant del av koncernens totala försäljning, med god lönsamhet. Detta är ett viktigt tecken på att vår diversifieringsstrategi ger positiva resultat.  Vi kommer framöver att tydliggöra områdenas roll inom koncernen.

Lönsamhet i nivå med föregående kvartal
Lönsamheten har fortsatt att påverkas av ett lägre kapacitetsutnyttjande och prispress i flera marknader. EBITA-marginalen i kvartalet uppgick till 9,4 procent, jämfört med 17,2 procent under motsvarande period i fjol och 9,1 procent under föregående kvartal.

Nya fokusområden fortsätter att utgöra en mer väsentlig del av den totala försäljningen 
Försäljningen inom Harsh Environment uppgick till 259 MSEK under det första kvartalet, en ökning från 52 MSEK under motsvarande kvartal föregående år. Ökningen drivs av förvärven av Rochester Cable och Fibron Cable, verksamma inom dynamiska hybridkablar för applikationer inom främst energi och försvar.
 
Inom Harsh Environment, inte minst med rådande säkerhetsläge i omvärlden, råder en generellt stark efterfrågan inom marknader för försvar och energi som vi bedömer kommer kvarstå under en lång tid framöver. Vi ser i dagsläget en stark utbyggnad av befintlig havsbaserad infrastruktur och ett stort intresse för förnybar havsbaserad energiproduktion. Detta driver investeringar i exempelvis undervattensrobotar vilka är helt beroende av dynamiska hybridkablar för att kunna fungera. 

Försäljningen inom Data Center uppgick till 256 MSEK under det första kvartalet, innebärandes en ökning från 182 MSEK under motsvarande period föregående år. Huvuddelen av tillväxten är organisk och resterande del är hänförlig till förvärvet av datacenterbolaget USNet i USA. 

Under kvartalet var tillväxten stark inom produkt -och service-affären i båda våra geografiska huvudmarknader USA och Europa. Det är tydligt att den accelererande implementeringen av artificiell intelligens (AI), som är mycket processorkrävande, driver på utbyggnaden av datacenter globalt.

Nordamerika
Nordamerika uppvisade en negativ försäljningsutveckling om 8 procent i kvartalet. Förvärven av Rochester Cable och USNet bidrog positivt men motverkades av en minskad duktförsäljning för Blue Diamond Industries. 

Försäljning av FTTH system i USA och Kanada var något svagare än under motsvarande kvartal föregående år, framför allt beroende på förseningar i vissa projekt.

Arbetet med den nya duktfabriken i Ogden, Utah, fortlöper enligt plan och väntas vara redo för produktion under tredje kvartalet 2024. Med fabriken utökas vår adresserbara marknad för dukt till att innefatta västra USA som är en betydande marknad. 

Europa
Försäljningen i Övriga Europa i kvartalet minskade med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det berodde på den svagare utvecklingen inom Fiber Solutions i framför allt Tyskland och Storbritannien i kombination med att motsvarande kvartal föregående år var mycket starkt. Förvärvet av Fibron Cable bidrog positivt och i linje med vår förväntan. 

Försäljningen i Sverige minskade med 8 procent, där vi såg en något lägre aktivitet inom FTTH marknaden.
 
APAC
Inom APAC minskade försäljningen med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta främst på grund av ett sjökabelprojekt som levererades till Sydkorea under föregående år. Försäljningen under kvartalet var dock i linje med försäljningen föregående kvartal. 

Fortsatt finansiell flexibilitet
Vi har en fortsatt god finansiell flexibilitet för långsiktigt värdeskapande. Den räntebärande nettoskulden (dvs. exklusive IFRS 16) var i stort sett i linje med föregående kvartal och uppgick vid kvartalets slut till 2 102 MSEK.
 
Den räntebärande nettoskulden i förhållande till proforma EBITDA på rullande 12 månader, det mått som återspeglar våra befintliga bankvillkor, ökade från 1,4 gånger till 1,7 gånger under kvartalet. Inklusive IFRS 16 motsvarade det en ökning från 1,7 gånger till 2,0 gånger under kvartalet. Ökningen beror på en lägre lönsamhet under första kvartalet jämfört med ett mycket starkt första kvartal föregående år.

Utsikter för 2024 och framåt
Vi ser en stark marknad inom Harsh Environment och Data Center under resten av året och framgent, främst pådrivet av investeringar inom försvar, energi och AI.

Inom Fiber Solutions bedömer vi att marknaden fortsatt kommer att vara svag under de närmaste kvartalen med en successivt ökad efterfrågan under den senare delen av året. Vi ser dock starka underliggande strukturella trender som stödjer den fortsatta utbyggnaden globalt. 

Koncernens orderbok per utgången av det första kvartalet motsvarade drygt två månaders försäljning som vid utgången av 2023. 

Välkommen att följa med på  vår fortsatta tillväxtresa. 

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef 
Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 07:00 CEST.
The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?