Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2022

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2022

Hexatronic Group AB feb 9, 2023

Året blev ännu ett rekordår både vad gäller försäljning och lönsamhet. Vi fortsatte att växa mycket starkt i framför allt USA och Storbritannien men även Tyskland. Försäljningen ökade under 2022 med 88 procent varav 53 procent organisk tillväxt jämfört med 2021. Lönsamheten (EBITA) ökade 177 procent till en marginal om 16,6 procent för helåret 2022.

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic slutförde förvärvet av datacenter-specialisten Impact Data Solutions Ltd.
  • Hexatronic ingick ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal om förvärv av USA-baserade Rochester Cable, från TE Connectivity för en köpeskilling om 55 MUSD.
  • Hexatronic förvärvade ledande mikroduktbolaget KNET för en förväntad köpeskilling om 63 MUSD.
  • Hexatronic tecknade ett treårigt strategiskt ramavtal med Eltel i Finland till ett värde om 20 MEUR.
  • Hexatronic tecknade ett fyraårigt strategiskt partneravtal med Grizzly Broadband i USA till ett värde av över 15 MUSD.
  • Hexatronics syndikerade finansiering har utökats med 1500 MSEK för finansiering av annonserade förvärv samt tillgång till utökat kreditutrymme.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic justerade sitt lönsamhetsmål till att EBITA-marginalen skall vara 15% till 17% över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 12% EBITA-marginal över en konjunkturcykel.
  • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,10 SEK (0,10) per aktie för räkenskapsåret 2022 till årsstämman.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om koncernens bokslutskommuniké 2022VD-ord

Stark avslutning av året.
Året blev ännu ett rekordår både vad gäller försäljning och lönsamhet. Vi fortsatte att växa mycket starkt i framför allt USA och Storbritannien men även Tyskland. Försäljningen ökade under 2022 med 88 procent varav 53 procent organisk tillväxt jämfört med 2021. Lönsamheten (EBITA) ökade 177 procent till en marginal om 16,6 procent för helåret 2022. Lönsamhetsmålet om 12 procent överträffades väsentligt och givet den utveckling vi ser framåt har vi beslutat att höja målet till 15–17 procent EBITA över en konjunkturcykel.

Det fjärde kvartalet följde samma trend som vi sett under året, med en stark försäljningsökning. Vi nådde en försäljningstillväxt om 54 procent, varav 36 procent organisk tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade med 153 procent innebärande en marginal om 17,3 procent. Vi fortsätter att se en positiv påverkan på lönsamheten tack vare en fördelaktig geografisk försäljningsmix samt positiva skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i våra fabriker.

Försäljningen på vår största marknad, Nordamerika, fortsatte att utvecklas mycket starkt i det fjärde kvartalet med en tillväxt om 100 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Både försäljning av dukt samt våra FTTH-system utvecklades starkt. Under kvartalet slöts ett fyraårigt avtal om 15 MUSD med Grizzly Fiber avseende vårt FTTH-system. Vår nya duktfabrik i Clinton, South Carolina, har börjat producera i mindre skala under kvartalet. Vi bedömer att fullskalig produktion kommer att nås i slutet av andra kvartalet 2023.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige, fortsatte även den att utvecklas starkt under årets sista kvartal, framför allt tack vare Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i regionen ökade med 56 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet slöts ett treårigt avtal om 20 MEUR med Eltel Finland avseende vårt FTTH-system.

Försäljningen i Sverige var fortsatt stark och ökade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen i övriga världen växte med 9 procent i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket främst är ett resultat av förvärvet av KNET som konsolideras från och med den 1 december 2022.

Med förvärvet av mikrodukttillverkaren KNET i Sydkorea stärker vi vår position på våra strategiska tillväxtmarknader i USA och Europa, samt ger oss access till utvalda marknader i Asien. Vi säkrar även kapacitet och stärker koncernens kompetens inom plaster och processer.

Förvärven, under året, av homeway i Tyskland stärker vårt erbjudande inomhus och förvärvet av IDS i Storbritannien stärker vårt erbjudande inom datacenter. Vi har även tecknat avtal om förvärv av Rochester i USA vilket stärker vårt erbjudande inom affärsområdet Harsh Environment (fiberoptiska lösningar i krävande miljöer) och vi förväntar oss tillträde under det första kvartalet 2023.

Vårt förvärvsarbete under 2023 kommer främst fokuseras på att bygga upp verksamhet inom Harsh Environment, Wireless samt Data Center. Vi har fortsatt en intressant pipeline för fler förvärv under 2023.

Orderingången har fortsatt att utvecklas starkt. Vi har vid årets slut en orderbok som organiskt är 67 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Vi ser ännu inga tecken på avmattning i orderingången. Under senaste månaden har vi noterat att ett fåtal mindre och relativt nystartade aktörer har haft svårigheter att finansiera planerade FTTH-projekt. Vi bedömer att det inte kommer påverka utrullningstakten på marknaden negativt då den begränsade faktorn fortsatt förväntas vara utbildade installatörer. Vid en potentiell recession bedömer vi att vi kommer se viss negativ påverkan.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

 

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?