Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2021

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2021

Hexatronic Group AB feb 24, 2022

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2021

(Helåret januari – december 2021)

Ett rekordår med mycket stark tillväxt både avseende försäljning och lönsamhet. Året bjöd dessutom på ett genombrott för systemförsäljning i USA och Tyskland. Försäljningen ökade med 68 procent varav 39 procent organisk tillväxt. Lönsamheten (EBITA) ökade 92 procent innebärande en marginal om 11,3 procent, vilket med god marginal överskred målet om 10 procent.

Läs hela rapporten här.

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic har förvärvat REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden.
  • Hexatronic har förvärvat Data Center Systems som tillhandahåller fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden.
  • Hexatronic har tecknat leverantörsavtal med två befintliga kunder på den tyska marknaden till ett värde av totalt 21 MEUR.
  • Hexatronic investerar 18 MUSD i ny mikroduktfabrik i USA.
  • Hexatronic har genomfört en riktad nyemission och tillförts därigenom 550 MSEK

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic justerade sitt lönsamhetsmål till minst 12 procent EBITA-marginal över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 10 procent på rullande 12-månadersbasis.
  • Hexatronics tillväxtmål har justerats till årlig tillväxt om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt tillväxtmål innebar att växa mer än sin marknad organiskt och med en årlig tillväxt om minst 20 procent.
  • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,50 SEK (0,50) per aktie för räkenskapsår 2021.

Hexatronics VD Henrik Larsson Lyon intervjuas om koncernens  bokslutskommuniké 2021

 

VD-ord

Ett år med mycket stark utveckling!
År 2021 kan summeras som ett rekordår med mycket stark tillväxt både avseende försäljning och lönsamhet. Året bjöd dessutom på ett genombrott för vår systemförsäljning i USA och Tyskland. Försäljningen ökade med 68 procent varav 39 procent organisk tillväxt. Lönsamheten (EBITA) ökade 92 procent innebärande en marginal om 11,3 procent, vilket med god marginal överskrider vårt mål om 10 procent. Vi har därför beslutat att revidera EBITA-marginal målet till minst 12 procent.

Kvartalets försäljning var mycket stark med en ökning om 95 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav 48 procent organisk tillväxt. Lönsamheten för kvartalet visade en fortsatt stark utveckling med en EBITA-marginal som uppgick till 10,5 procent vilket motsvarar en ökning med 87 procent. Justerat för en omvärdering av utestående aktiebaserade incitamentsprogram uppgick EBITA-marginalen till 12,3 procent vilket motsvarar en ökning med 119 procent. Justeringen som uppgår till totalt 21 MSEK är en direkt konsekvens av aktiekursutvecklingen under kvartalet.

Vi konstaterar fortsatt ökande kostnader för råmaterial vilket påverkade bruttomarginalen negativt för det fjärde kvartalet med cirka en till två procentenheter och bedöms även påverka det första kvartalet 2022. Vi arbetar aktivt med att föra vidare kostnadsökningarna till kund.

Försäljning i Europa, exklusive Sverige, ökade under året med 112 procent. De länder som främst driver tillväxten är Storbritannien, Tyskland och Norge. I Tyskland fick vi under kvartalet ett genombrott med två större avtal om totalt 21 MEUR. I Storbritannien tecknades efter kvartalets utgång en förlängning av ramavtalet med CityFibre med ett förväntat ordervärde om 100 MGBP över tre år. Vi har en fortsatt mycket positiv syn på utveckling i dessa marknader för kommande år.

Försäljningen i vår största marknad, USA, växte under året med 89 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt men även vår systemförsäljning inom FTTH (Fiber to the home) växer kraftigt. Vi har en fortsatt mycket positiv syn på den nordamerikanska marknaden kommande år, inte minst med de stora infrastrukturprogram som kommer börja implementeras under slutet av året.

Försäljningen i Sverige var i princip oförändrad, på en hög nivå, jämfört med föregående år. En något svagare FTTH-marknad kompenserades av utbyggnad av transportnäten.

Under året har vi väsentligen stärkt och utvecklat vår mikroduktaffär. Med förvärvet av Rehau´s telekomverksamhet i Tyskland och Österrike, samt förvärvet av nederländska Weterings tidigare under året har vi idag betydligt högre materialinköpsvolymer, ett bredare produkterbjudande, samt en helt annan marknadsnärvaro i Europa. Tillsammans med den beslutade duktfabriken i USA har vi på kort tid blivit en väsentligt större aktör på den globala marknaden för mikrodukt och med en helt annan närhet till kund på våra tillväxtmarknader.

Förvärvsaktiviteten under året har varit intensiv med förvärv av totalt sju bolag. Utöver Rehau´s telekomverksamhet har vi under kvartalet förvärvat DataCenterSystems (DCS) i USA, aktiva inom fiberoptiska lösningar för datacenter. Samtliga genomförda förvärv under året ger spännande tillväxtmöjligheter under kommande år. Vi kommer vara fortsatt aktiva med förvärv för att stärka vår närvaro i tillväxtmarknader samt bredda vårt erbjudande.

Orderingången har fortsatt utvecklats mycket starkt. Vi avslutade året med en orderbok som organiskt var 179 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Orderingången är väl spridd i de flesta av våra bolag där bolagen i USA står för den största ökningen.

Med den starka orderboken och en fortsatt mycket positiv syn på marknadens utveckling kommer vi fortsätta investera i ökad produktionskapacitet. Vi genomförde under kvartalet en riktad emission som tillförde bolaget 550 MSEK. Huvudsyftet var att stärka balansräkningen för fler förvärv samt investeringar i ökad kapacitet.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?