Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2019

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2019

Hexatronic Group AB maj 3, 2019

Hexatronic presenterar delårsrapport
1 januari - 31 mars 2019

Q1 från Hexatronic – Stärkt position som systemleverantör på den internationella marknaden. Strategiskt avtal med CityFibre viktig milstolpe för expansion i Storbritannien och på andra tillväxtmarknader.

Läs hela rapporten här.

Henrik Larsson Lyon kommenterar rapporten:

Kvartalet (1 januari till 31 mars 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 421,1 MSEK (339,2) vilket motsvarar 24 % (16 %) tillväxt under kvartalet.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 21,2 MSEK (19,4), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,0 % (5,7 %). EBITA-marginalen på rullande 12 månader var 7,0 % (10,1 %).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,4 MSEK (13,7).
  • Nettoresultatet uppgick till 5,2 MSEK (11,3).
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,30).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 30,8 MSEK (-1,8).

Händelser under kvartalet (1 januari – 31 mars 2019)

  • Hexatronic UK tecknade strategiskt avtal med CityFibre Ltd. värt totalt ca 500 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

  • Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD-ord

Strategiskt systemval i Storbritannien
Året började mycket glädjande då vi i februari undertecknade ett avtal värt cirka 500 MSEK med CityFibre avseende uppkoppling via fiber till en miljon hushåll. Det var inte enbart vårt klart största avtal utan än viktigare ett tydligt bevis på värdet av att erbjuda kunderna en lösning på systemnivå som möjliggör ett kostnadseffektivare installationsförfarande.

Att gå från produktförsäljning till mer lösningsorienterad försäljning har som väntat varit en lång resa vilken vi påbörjade i och med lanseringen av Matrix i februari 2016. Med CityFibre har vi nu även en viktig referenskund och vi har stora förväntningar på fortsatta framgångar med vår systemförsäljning, i synnerhet i våra strategiska tillväxtmarknader Storbritannien, Tyskland och Nordamerika.

Årets första kvartal innebar en fortsatt stark tillväxt om 24 %, varav organisk tillväxt om 6 %. Vi fortsätter att växa utanför Sverige, både genom de under föregående år genomförda förvärven samt organiskt. I kvartalet stod den svenska marknaden för 30 % av koncernens omsättning jämfört med 41 % motsvarande kvartal föregående år. I kvartalet såg vi en fortsatt avvaktande svensk marknad och konstaterade att ett antal projekt i marknader utanför Sverige blivit senarelagda till efter sommaren.

Samtliga tre förvärv vi genomförde föregående år har fortsatt att utvecklas väl och även bidragit positivt strategiskt till våra tillväxtplaner. Volymer avseende vårt avtal med CityFibre i Storbritannien ökade under kvartalet. Vi bedömer att de kommer öka successivt under året för att vara i full gång under nästa år. Vi har även fortsatt bygga lager i Storbritannien i och med vårt avtal med CityFibre samt kopplat till osäkerheten kring Brexit.

Vårt första kvartal är vårt lönsamhetsmässigt svagaste på grund av framförallt vintereffekter. Vi nådde en EBITA marginal om 5 % (5,7 % motsvarande kvartal föregående år). Marginalen är under vårt mål om 9% på rullande tolv månader men ändå på en acceptabel nivå givet det säsongsmässigt svaga kvartalet i kombination med de investeringar vi gör utanför Sverige för fortsatt internationell expansion. Kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats positivt under kvartalet trots en period av lageruppbyggnad.

Den svenska marknaden bedömer vi fortsatt kommer vara ungefär i nivå med 2018. Vi förväntar oss att den brittiska marknaden successivt växer under året. Den tyska marknaden förväntar vi oss ta fart från 2020. Den nordamerikanska marknaden bedömer vi som fortsatt stark.

Vi går in i det andra kvartalet 2019 med en orderbok som organiskt är 22 % högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den organiska tillväxten av orderboken är driven av marknader utanför Sverige.

Vi har alltjämt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?