Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2018

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2018

Hexatronic Group AB maj 4, 2018

Hexatronic Group Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Internationaliseringen fortsätter med stark utveckling utanför Norden och ett viktigt förvärv av dukttillverkaren Blue Diamond Industries i USA.

Läs hela rapporten här.

Kvartalet (1 januari till 31 mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 339,2 MSEK (291,3) vilket motsvarar 16 % (51 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,6 MSEK (21,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,2 % (7,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,7 MSEK (14,0).
 • Nettoresultatet uppgick till 11,3 MSEK (9,5).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 SEK (0,25).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -1,8 MSEK (28,6).

Händelser under kvartalet (januari - mars 2018)

 • Hexatronic förvärvade den amerikanska dukttillverkaren Blue Diamond Industries LLC. Bolaget konsolideras i koncernen från 2 januari 2018.
 • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett värde av 33 MSEK.
 • Hexatronic flyttades upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. I Mid Cap-segmentet ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 MEUR.

Händelser efter periodens utgång             

 • Hexatronic vann order om 29 MSEK efter att avtal slutits med en av Sveriges största operatörer om att leverera kabel för en förstärkning av södra Sveriges fibertransportnät (Stockholm till Malmö). Avtalet avser leverans av både transportkabel och sjökabel för övergång av vattendrag.
 • Årsstämma hölls den 19 april 2018. På årsstämman beslutades om vinstutdelning med 0,40 SEK per aktie vilket utbetalades 26 april 2018. Jaakko Kivinen nyvaldes som styrelseledamot. Beslut fattades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigades att förvärva respektive överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 % av det registrerade aktiekapitalet.

VD-ord

Stark utveckling utanför Norden
Den viktigaste händelsen under kvartalet var förvärvet av Blue Diamond Industries (BDI) i USA. Syftet med förvärvet var en lokal duktproduktion för att stödja satsningen på att sälja vår systemlösning. BDI har under det första kvartalet utvecklats klart över vår förväntan. Den starka utvecklingen av BDI förklaras främst av en generellt stark telekommarknad i USA. Vår systemförsäljning i Nordamerika är fortsatt på låga nivåer. Vi förväntar oss inga, för koncernen, materiella volymer av systemförsäljningen under 2018 men att den under 2019 skall bli betydligt större. För närvarande utvecklar vi BDI:s produktion till att innefatta mikrodukt vilket är en viktig framgångsfaktor. Vi flyttar under det första halvåret dessutom två erfarna medarbetare till USA för att ytterligare stärka vår satsning på systemförsäljning.

Årets första kvartal präglades av en tuffare vinter i Norden än de senaste åren. Mars 2018 var en av de kallaste månaderna som uppmätts enligt SMHI. Med tjäle och mycket snö gick installationsarbetena på sparlåga i Norden vilket återspeglas i försäljningen. I vår ambition att utveckla försäljningen utanför Sverige noterar vi under kvartalet en mycket god försäljningsutveckling i både USA och Nya Zeeland. 

En stark utveckling utanför Norden i kombination med en tuff vinter på den nordiska marknaden innebar att försäljningen utanför Sverige för första gången utgjorde ca 60 % av koncernens försäljning under kvartalet. Försäljningen utanför Sverige var 43 % i motsvarande kvartal föregående år. Detta visar att vårt arbete med att bredda vår geografiska spridning och göra bolaget mindre beroende av den svenska marknaden avspeglar sig tydligt i vår försäljning.

Tillväxten för kvartalet uppgick till totalt 16 %, varav den organiska tillväxten var negativ med 6 %. Försäljningen var negativt påverkad av årets stränga vinter samt att påsken inföll under mars månad. I takt med vår internationella expansion förväntar vi oss att säsongsvariationerna i vår försäljning skall minska. Lönsamheten i kvartalet om 7,2% EBITDA är i linje med motsvarande kvartal föregående år. Den är under vårt årsmål om 10% men ändå på en acceptabel nivå givet det säsongsmässigt svaga kvartalet och de fortsatta investeringar vi gör för framtida lönsam tillväxt.

När det gäller Europa förväntar vi oss att den engelska och tyska marknaden för fiber till hemmet (FTTH) kommer ta fart under 2018. Signalerna under kvartalet har varit positiva. Den nybildade tyska regeringen har meddelat att man kommer stötta fiberutbyggnaden med 10-12 mdr Euro under de närmaste fyra åren. Vi har under kvartalet förstärkt vår organisation i England och anställt en försäljningschef för den tyska marknaden som ansvarig för det nyetablerade dotterbolaget Hexatronic GmbH.

Under kvartalet deltog vi på FTTH Conference i Valencia där vi lanserade vår nya nanokabel, Raptor. Vi summerade en mycket lyckad konferens med ett klart ökat intresse från operatörer och installatörer, från framförallt England och Tyskland.

Vår bedömning är fortsatt att den för oss viktiga svenska marknaden kommer utvecklas i linje med föregående år, dvs. med volymer ungefär som föregående år samt att efterfrågan tar fart i slutet av april. Vår bedömning avseende den norska och finska marknaden är en ökad efterfrågan under året varför vi förstärker våra organisationer i både Norge och Finland.

Då det första kvartalet är vårt svagaste kvartal innebär det att vi bygger lager för att möta en ökad efterfrågan under våren och sommaren. Lageruppbyggnaden innebar att vi har ett svagt kassaflöde under kvartalet.  Vi går in i andra kvartalet 2018 med en orderstock som är 4 % lägre än motsvarande tid föregående år och på jämförande basis (17 % högre än föregående år inräknat förvärv).

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden och de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad. Utöver detta noterar vi ett ökande behov av att förstärka transportnäten.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa!

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?