Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group AB - Delårsrapport Q2 2018

Hexatronic Group AB - Delårsrapport Q2 2018

Hexatronic Group AB aug 16, 2018

Hexatronic Group Delårsrapport Q2,
1 april - 30 juni 2018

Stark tillväxt på den internationella marknaden. Hexatronic tar marknadsandelar utanför Norden och utvecklas i USA, England och andra tillväxtmarknader.

Läs hela rapporten här.

Kvartalet (1 april till 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 411,6 MSEK (346,2) vilket motsvarar 19 % (26 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,8 MSEK (49,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,7 % (14,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,2 MSEK (42,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 19,8 MSEK (30,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,52 SEK (0,80).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -44,3 MSEK (-5,6).

Perioden (januari till juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 750,8 MSEK (637,5) vilket motsvarar 18 % (36 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 64,3 MSEK (70,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,6 % (11,0 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 10,3 % (11,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,9 MSEK (56,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 31,1 MSEK (39,9).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,82 SEK (1,06).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -46,1 MSEK (23,0).

VD-ord

Fortsatt stark tillväxt men med en svag svensk marknad
Tillväxten för koncernen var totalt 19 % för kvartalet. Vi fortsätter att växa kraftigt utanför Norden med en tillväxt uppgående till 125 %. Den svenska marknaden var under kvartalet svag jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare den starka tillväxten utanför Norden har vi dock nu kraftigt flyttat fram våra positioner innebärande att en väsentligen större andel av vår försäljning är på tillväxtmarknader. Med en negativ organisk tillväxt i Sverige har vi haft ett lägre kapacitetsutnyttjande av vår produktionskapacitet i Sverige som påverkat vår lönsamhet i kvartalet negativt.

Den svaga svenska marknaden beror på försening av igångsättandet av Fiber Till Hemmet (FTTH)-byggnationen till senare delen av maj (på grund av den stränga vintern), att en av de större operatörerna i Sverige har startat betydligt färre nya FTTH-projekt, samt att det fanns relativt stora lager av fiberoptisk kabel och dukt hos våra större kunder från föregående år. Vår nya bedömning av den svenska marknaden är att den i år kommer vara ca 20 % lägre än föregående år. Ett glädjeämne på den svenska marknaden under kvartalet var att vann vi en större order för utbyggnad av det fiberoptiska transportnätet om 29 MSEK.

Den kraftiga tillväxten utanför Norden följer vår strategi med ökad internationalisering i tillväxtregioner. Det är framförallt Nya Zealand och USA som fortsatt utvecklats starkt. I USA är det framförallt det vid årsskiftet förvärvade duktbolaget Blue Diamond Industries som utvecklas mycket väl. I slutet av kvartalet såg vi även en ökning av vår systemförsäljning i USA vilket är mycket glädjande. Det är fortfarande mindre volymer men en klart ökande trend som vi bedömer kommer fortsätta. Vi har under kvartalet fortsatt att förstärka vår organisation i USA. I Nya Zealand ser vi en stark marknad som vi bedömer kommer fortsätta under överskådlig tid.

Förvärvet av det brittiska utbildningsbolaget PQMS (med dess dotterbolag Gordon Franks och Smart Awards) var strategiskt viktigt för att bredda vårt erbjudande och närvaro i Storbritannien. Den brittiska marknaden står för en mycket stor utbyggnad av FTTH och det finns en omfattande brist av utbildade fiberinstallatörer och projektledare. Vi har en mycket positiv syn på våra möjligheter i Storbritannien och förväntar oss en markant ökning av vår försäljning under kommande kvartal.

En annan högintressant tillväxtmarknad är Tyskland där vi etablerade oss under det förra kvartalet. Vi noterar redan ett stort intresse för våra lösningar och förväntar oss att komma igång med de första projekten under kommande kvartal.

Produktmässigt lanserade vi under kvartalet vårt hybridsystem, InOne, för 5G, WiFi, sensorer och kameraövervakning. Systemet baseras på blåsbara hybridkablar samt transformator och switch i miniformat. Marknaden för dessa områden förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Systemet har under året testats genom ett antal lyckade pilotinstallationer, i Sverige såväl som internationellt, vilket resulterat i ett stort intresse för vårt system. 

Inom den kraftigt växande marknaden för fiberoptiska sensorer slöt Proximion under kvartalet ett partneravtal med SKF avseende utveckling av fiberoptiska sensorer för SKF:s lösningar för rullningslager. Avtalet är strategiskt och visar på vår stora kompetens inom fiberoptiska sensorer samt att vi adderar ytterligare ett användningsområde för våra sensorer.

Vi går in i det tredje kvartalet med en orderbok som är 32 % lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis, 13 % lägre än föregående år inräknat förvärv. Under det andra kvartalet föregående år lade flera svenska kunder stora order med lång framförhållning för att säkra materialtillförsel. Med årets svaga svenska marknad är kundernas framförhållning mycket kort. Vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling utanför Norden, en ökande svensk marknad och ett ökat utnyttjande av våra produktionsanläggningar i Sverige under kommande kvartal.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?